ADVENTURA
SPOTKANIE  Z NIEZROZUMIAŁĄ NATURĄ MATEMATYKI

NACOBEZU - co to takiego?

Chciałam zachęcić wszystkich uczniów naszej szkoły oraz rodziców do zapoznania się z informacjami dotyczącymi stosowanych przez nauczycieli naszej szkoły Elementów Oceniania Kształtującego. W tym miejscu szczególną uwagę zwracam na "NACOBEZU" czyli "na co będziemy zwracać uwagę". A oto garść informacji:

Nacobezu” do lekcji
Określanie "nacobezu" do lekcji jest korzystne:
  · dla nauczyciela, gdyż nie zajmuje się zagadnieniami drugorzędnymi, z góry wie co i jak będzie oceniać, odpowiednio     

    dobiera rodzaj pracy podlegającej ocenie
  · dla ucznia, gdyż dokładnie wie, jakie wiadomości i umiejętności musi opanować oraz na jakim poziomie, skupia się na

     osiągnięciu celu, może sam określić, co już umie


„Nacobezu” do pracy domowej i do sprawdzianu
    1. Kryteria oceny są określone przed wykonaniem przez uczniów pracy domowej lub napisaniem sprawdzianu
    2. Kryteria są precyzyjne i jawne (znane uczniom)
    3. Ustalanie kryteriów oceny wspólnie z uczniami zwiększa ich odpowiedzialność za uczenie się
    4. Dokonując oceny pracy ucznia bierzemy pod uwagę wyłącznie ustalone „nacobezu”


"Nacobezu” - korzyści dla ucznia 
  •czuje się bezpiecznie, gdyż wie, że nauczyciel nie zaskoczy go dodatkowym kryterium oceny
  •stara się zwracać szczególną uwagę na to, co nauczyciel będzie oceniał w jego pracy
   •wie, co powinno znaleźć się w jego pracy
  •jest zainteresowany późniejszym komentarzem nauczyciela do jego pracy, gdyż wie, co nauczyciel oceniał


Nacobezu” - korzyści dla nauczyciela:  

  •zastanawia się i analizuje sens zadań zadawanych uczniom na sprawdzianie lub pracy domowej
  •dostosowuje zadania na sprawdzianie do wcześniej podanych uczniom „nacobezu” do lekcji
  •w czasie sprawdzania prac uczniowskich skupia się tylko na tym, co zapowiedział
  •ocena pracy ucznia jest sprawiedliwsza, nauczyciel ma mniej skarg dotyczących jego oceny prac uczniów

Kreator stron www - szybka strona internetowa