ADVENTURA
SPOTKANIE  Z NIEZROZUMIAŁĄ NATURĄ MATEMATYKI

NACOBEZU KLASA III

WZORY, TWIERDZENIA I POJĘCIA MATEMATYCZNE KTÓRE KONIECZNIE MUSISZ ZNAĆ

1.Co to jest średnia arytmetyczna? np. oblicz średnią arytmetyczną liczb 23, 34, 12.

2.Co to jest mediana? np. oblicz medianą liczb: 4, 7,2,9.

3.Jak obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia? np. Rzucamy raz kostką sześcienną Oblicz prawdopodobieństwo 
    zdarzenia: wyrzucono parzystą liczbę oczek. 

4.Co to jest funkcja (def.funkcji)?

5.Co to jest dziedzina, argument, zbiór wartości, wartość funkcji?

6.Sposoby opisywania funkcji.

7.Co to jest miejsce zerowe funkcji?

8.Sprawdź, czy podana liczba np. -5 jest miejscem zerowym funkcji np. y=2x+10.

9.Oblicz miejsce zerowe funkcji np. y=3x-12.

10.Sprawdź, czy punkt A=(-3,4) należy do wykresu funkcji np. y=-3x-5.

11.Odpowiedz, czy podane przyporządkowanie jest funkcją?


12. Jaka jest różnica między cyfrą a liczbą?


13. Jaka to jest liczba pierwsza? Podaj przykłady.


14. Jaka to jest liczba złożona? Podaj przykłady.


15. Pojęcie liczby parzystej. Podaj przykłady.


16. Jakie to są liczby przeciwne?


17. Jakie to są liczby odwrotne?


18. Jakie znasz zbiory liczbowe? Wymień kilka elementów każdego z tych zbiorów.


19. Jakie liczby nazywamy liczbami wymiernymi?


20.Cechy podzielności liczb przez: 2,3,4,5,6,8,9,10,25,100.


21. Zapisz podaną liczbę za pomocą znaków rzymskich, np. 469, 584,...


22. Odczytaj podaną liczbę, zapisaną za pomocą znaków rzymskich, np. CDLXXXIV,...


23.Co to jest rozwinięcie dziesiętne liczby? Znajdź rozwinięcie ułamka np. 1/11.


24. Zaokrąglij podaną liczbę.... (np. 23456,786) do... (np. części dziesiątych, do dziesiątek).


25.Co to jest suma, iloczyn, iloraz, różnica?


26. Jaka jest kolejność wykonywania działań?


27. Oblicz wartość wyrażenia arytmetycznego np.4-6x8:3=

28. Oblicz dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.


29. Co to jest graniastosłup?

30. Jakie figury nazywamy przystającymi?

31. Nazwij wszystkie elementy graniastosłupa.

32. Jaki graniastosłup nazywamy prawidłowym?

33. Jakie to są wielokąty foremne? Podaj przykłady.

34. Podaj wzór na pole powierzchni całkowitej graniastosłupa.

35. Podaj wzór na objętość graniastosłupa.

36. Podaj wzór na pole powierzchni trójkąta.

37. Podaj wzór na pole powierzchni i wysokość trójkąta równobocznego.

38. Podaj wzór na pole powierzchni i przekątną kwadratu.

39. Podaj wzór na pole powierzchni prostokąta.

40. Podaj wzór na pole powierzchni trapezu.

41. Podaj wzór na pole powierzchni równoległoboku.

42. Podaj wzory na pole powierzchni rombu.

43. Podaj twierdzenie Pitagorasa.

44.Oblicz długość przeciwprostokątnej wiedząc, że przyprostokątne wynoszą 5cm i 12cm.

45. Podaj warunki istnienia trójkątów.

46. Podaj zależności między długościami boków w trójkącie 45, 45, 90 stopni.

47. Podaj zależności między długościami boków w trójkącie 30, 60, 90 stopni.

48. Wyjaśnij pojęcia: symetralna boku, wysokość trójkąta, dwusieczna kąta, środkowa trójkąta.

49. Jakie znasz rodzaje trójkątów?

50. W jakim stosunku dzielą się wysokości w trójkącie równobocznym?

51. Co to jest ostrosłup?

52. Nazwij wszystkie elementy ostrosłupa.

53. Jaki ostrosłup nazywamy ostrosłupem prawidłowym?

54.Co to jest czworościan foremny?

55. Podaj wzór na pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.

56. Podaj wzór na objętość ostrosłupa.

57. Co to jest promień, średnica, cięciwa koła?

58. Podaj wzór na długość okręgu.

59. Podaj wzór na pole koła.

60. Co to jest styczna do okręgu?

61. Ile wynosi kąt między styczną do okręgu i promieniem tego okręgu?

62. Jaką miarę ma kąt oparty na średnicy?

63. Podaj wzór na długość łuku.

64. Podaj wzór na pole wycinka koła.


52. Co to jest walec?

53. Podaj wzór na pole powierzchni i obwód koła.

54. Podaj wzór na pole całkowite walca.

55. Podaj wzór na objętość walca.

56. Czym jest przekrój osiowy walca, stożka, kuli?

57. Nazwij elementy stożka.

58. Podaj wzór na pole powierzchni całkowitej stożka.

59. Podaj wzór na objętość stożka.

60. Co to jest promień kuli, średnica kuli, sfera, koło wielkie kuli?

61. Podaj wzór na pole powierzchni kuli.

62. Podaj wzór na objętość kuli.


63. Podaj postać ogólną notacji wykładniczej.

64. Zapisz podaną liczbę w notacji wykładniczej: np. 30080000000 lub 0,0000000002314.

65. Podaj wzory dotyczące działań na potęgach.

66. Oblicz zadanie dotyczące potęg: zad. 1-10 / str. 161/162

67. Podaj wzory dotyczące pierwiastków.

68. Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka.

69. Usuń niewymierność z mianownika.

70. Oblicz zadanie dotyczące pierwiastków: zad. 1-26/str. 165-167.
3

Kreator stron www - szybka strona internetowa